پرسشنامه پرخاشگری آرنولد اچ باس و مارک پری

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه پرخاشگری آرنولد اچ باس و مارک پری :

دید کلی :
پرسشنامه پرخاشگری AQ آرنولد اچ باس و مارک پری 1992با نمره گذاری, تفسیر, روایی و پایایی, بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها, 29 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx


توضیحات کامل :

پرسشنامه پرخاشگری  آرنولد اچ باس و مارک پری 1992 با نمره گذاری, تفسیر, روایی و پایایی, بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها, 29 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx


 

 

 

تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

پرخاشگری در پژوهش حاضر بوسیله ی فرم ترجمه شده AQ باس وپری (1992)استفاده شده است.  این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است که شامل 29 عبارت ودارای 4خرده مقیاس با عنوان :پرخاشگری فیزیکی –پرخاشگری کلامی –پرخاشگری خشم –پرخاشگری خصومت می باشد.پاسخ ها در این پرسشنامه بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت محاسبه شده اند ودو عبارت 9و16 به گونه ای معکوس نمره گذاری می شوند ونمره ی کل پرخاشگری با مجموع نمرات زیر مقیاسها به دست می اید. سامانی (1386) با تحلیل عاملی پرسشنامه پر خاشگری به شیوه ی اکتشافی 4 عامل خشم –پرخاشگری بدنی و کلامی وو رنجیدگی وبد گمانی در فرم اصلی  قرار داشتند به دست آورد .

 

 

 


پایایی و روایی پرسشنامه نمره گذاری پرسشنامه پرخاشگری باس و پری

جهت سنجش پایایی یا قابلیت اعتماد پرسشنامه پرخاشگری, نتایج پژوهش محمدی (1381) از سنجش پایایی با استفاده از روش باز آزمایی نشان داد که مقدار ضرایب اعتبار برای زیر مقیاس های پرخاشگری, میان 61/0 تا 74/0 متغیر است. همچین ضریب بازآزمایی کل پرسشنامه 78/0 به دست آمد. همسانی درونی با استفاده از شاخص آلفای کرونباخ نشان داد که دامنه ضرایب آلفای کرونباخ برای عوامل پرسشنامه پرخاشگری 71/0 تا 82/0 و شاخص آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه نیز 89/0 به دست آمد. 


نتایج تحلیل باس و پری (1992) نشان داد که همبستگی زیر مقیاس های این پرسشنامه با یکدیگر و باکل مقیاس که میان 25/0 تا 45/0 متغیر است,  بیانگر روایی مناسب این ابزار بوده است. بررسی روایی پرسشنامه پرخاشگری توسط محمدی (1385) با استفاده روش تحلیل عاملی تائیدی, وجود چهار عامل را در این پرسشنامه تائید کرد. به طور کلی پژوهش بسیاری داخلی و خارجی حاکی از روایی و پایایی مناسب پرسشنامه مذکور بوده است. در پژوهش جهت سنجش روایی همزمان مقیاس پرخاشگری باس و پری از طریق اجرای همزمان مقیاس آسیب شناسی روانی عمومی در افراد گروه نمونه محاسبه شد. در پژوهش حاضر, جهت سنجش میزان پایایی پرسشنامه پرخاشگری و دو زیر مقیاس آن, با استفاده از آلفای کرونباخ و تنصیف محاسبه گردید. نتایج نشان دهنده تائید همسانی درونی پرسشنامه مذکور می باشد ( جدول 3-3).

 

 

جدول-3-3-ضرایب پایایی پرسشنامه پرخاشگری در تحقیق حاضر

         شاخص آماری                             مقیاس                       ضرایب پایایی
    آلفای کرونباخ    تنصیف
پرخاشگری کلی    78/0    84/0
پرخاشگری کلامی    79/0    68/0
پرخاشگری جسمانی    76/0    76/0


همانطوری که در جدول 3-3 مشاهده می شود, ضریب های پایایی پرسشنامه پرخاشگری و دو زیر مقیاس آن, با روش آلفای کرونباخ و تنصیف در کل نمونه های پژوهش مناسب می باشد.
 

لینک کمکی