پرسشنامه سبک های اسنادی پترسون و سلیگمن با روایی و پایایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه سبک های اسنادی پترسون و سلیگمن با روایی و پایایی :

دید کلی :
پرسشنامه سبک های اسنادی پترسون و سلیگمن 1984 با تفسیر, روایی و پایایی, بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها, 10 سوال سه قسمتی 4 گزینه ای در قالب فایل ورد word و با فرمت docx


توضیحات کامل :

پرسشنامه سبک های اسنادی پترسون و سلیگمن 1984 با تفسیر, روایی و پایایی, بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها, 10 سوال سه قسمتی  4 گزینه ای در قالب فایل ورد word و با فرمت docx


 

 

تفسیر پرسشنامه سبک های اسنادی پترسون و سلیگمن

پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) یک ابزار خودگزارش دهی است و نخستین بار برای اندازه گیری اسنادهای افراد برای رویدادهای غیرقابل کنترل توسط پیترسون و سلیگمن (1984) ساخته شد . پرسش نامه سبک اسنادی دربرگیرنده دوازده موقعیت فرضی (شش رویدادخوب و شش رویداد بد) است. برای هر رویداد چهار پرسش مطرح شده است . نخستین پرسش که درباره مهم ترین علت این رویداد است, اگرچه در نمره گذاری به کار برده نمی شود اما ضروری است تا آزمودنی به سه پرسش بعد بر حسب موارد زیر پاسخ دهد . این موارد شامل درونی یا بیرونی, پایدار (باثبات) یا ناپایدار (بی ثبات) و کلی یا اختصاصی بودن رویداد می باشد. نمره ها را می توان برای هر یک از سه بعد یادشده در نظر گرفت, برای نمونه بعد درونی - بیرونی از مجموع نمر ه های پرسش اول به دست می آید . بریج (2001) برای پرسش نامه سبک اسنادی ضریب آلفای کرونباخ 8/0 را گزارش کرده و سلیمی نژاد (1381) آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه را 74/0 گزارش کرده است. 

 

 

 


روایی و پایایی پرسشنامه سبک های اسنادی پترسون و سلیگمن

3-4-روایی 
روایی اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است اشاره می کند . به سخن دیگر , آزمونی دارای روایی  است که برای اندازه گیری آنچه مورد نظر است مناسب باشد . (سیف , 1376 , ص 397) 
در این تحقیق جهت روا سازی پرسشنامه نهایی , پرسشنامه مورد نظر به تعدادی  از اساتید دانشگاه و متخصصین آموزش و پرورش ارائه می شود تا گویه هایی  که درک آنها یکسان  نبوده و دارای ابهام  می باشد مشخص کنند و همچنین در خصوص جامع و کامل بودن محتوای  پرسشنامه و ارتباط دقیق آن با هدف  آزمون اظهار نظر کنند , سپس از نقطه نظرات آنها جهت اصلاح پرسشنامه استفاده لازم بعمل می آید. 

 

 

3-5-پایایی 
پایایی پرسشنامه سبک های اسنادی (ASQ) : بریج (2001) برای پرسش نامه سبک اسنادی ضریب آلفای کرونباخ 8/0 را گزارش کرده و سلیمی نژاد (1381) آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه را 74/0 گزارش کرده است. 
 

لینک کمکی