فرم تجدید نظر شده پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت با نمره گذاری، روایی و پایایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فرم تجدید نظر شده پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت با نمره گذاری, روایی و پایایی :

دید کلی :
فرم تجدید نظر شده پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت 58 ماده با نمره گذاری, تفسیر, روایی و پایایی, بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها, 58 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx


توضیحات کامل :

فرم تجدید نظر شده پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت 58 ماده با نمره گذاری, تفسیر, روایی و پایایی, بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها, 58 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

 

 

 

 

تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه ی عزت نفس کوپر اسمیت

پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت که تجدید نظر شده مقیاس راجر و دایموند است, برای اندازه گیری میزان عزت نفس نمونه های مورد پژوهش قبل و بعد از مداخله روان درمانی مبتنی بر فراشناختی, استفاده گردید. در این آزمون حداقل نمره ای که یک فرد می تواند به دست آورد صفر و حداکثر آن پنجاه است. شیوه نمره گزاری پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت به صورت  صفر و یک است به این معنا که در برخی از سوال ها پاسخ بلی یک نمره و پاسخ خیر صفر می گیرد و باقی سوال ها به طور معکوس نمره گذاری می شوند.افرادی که در این آزمون بیشتر از میانگین نمره بگیرند, دارای عزت نفس بالا و افرادی که کمتر از میانگین نمره بیاورند, دارای عزت نفس پایین محسوب می شوند.  

 

تعداد سوالات پرسشنامه, 58 سوال , که داری 6 زیر مقیاس یا عامل می باشد که شامل: زیر مقیاس عمومی26 ماده, زیر مقیاس اجتماعی 8 ماده, زیر مقیاس خانوادگی 8 ماده, زیر مقیاس آموزشگاهی 8 ماده و زیر مقیاس دروغ 8 ماده, نمرات زیر مقیاس ها و هم چنین نمره ی کلی ,امکان مشخص کردن زمینه ای را که در آن افراد واجد تصویر مثبتی از خود هستند ,فراهم می سازد(کوپر اسمیت,1967). 

 

 

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه ی عزت نفس کوپر اسمیت

اعتبار آزمون توسط محققان مختلف (اسمیت, 1967), مورد تائید قرار گرفته است. بررسی ابراهیمی (1370), پایایی نتایج این پرسشنامه را در میان دانش آموزان و دانشجویان ایرانی مورد قرار داده است که ضریب پایایی آن در نمونه های دانش آموزی 80/0 و در نمونه های دانشجویی 85/0 گزارش شده است ( موسوی, 1383). ادموند سون و همکاران (2006) نیز ضریب همسانی درونی    86/ . تا 90/ . را برای آزمون عزت نفس کوپر اسمیت گزارش کرده اند. کوپر اسمیت و دیگران (1990) ضریب باز آزمایی را بعد از پنج هفته 88/ . و بعد از سال 70/ . گزارش کرده اند .

 


بسیاری از پژوهش ها, روایی یا اعتبار پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت را مورد تائید قرار گرفته است. برای نمونه؛ در تحقیق بازرگان و برار پور (1390), با استفاده از روش  وابسته به محتوا, روایی پرسشنامه کوپر اسمیت را تایید شد. همچین با استفاده  از روش دیگری از روایی یعنی همگرایی ,ثابت (1375) و نایبی فرد(1382) روایی همگرایی مناسبی, بین آزمون کوپر اسمیت و آزمون عزت نفس آیزنک به دست آوردند. این میزان در پژوهش ثابت 80/..  و در پژوهش نایبی فرد 780/  بوده است. در پژوهش حاضر به منظور سنجش پایایی آزمون عزت نفس, از دو شاخص آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شده است که نتایج در جدول 3-2 آمده است. 

 

 

 

 

جدول-3-2- ضرایب پایایی پرسشنامه عزت نفس در تحقیق حاضر

       شاخص  آماری
مقیاس                        ضرایب پایایی
    آلفای کرونباخ    تنصیف
عزت نفس کلی    88/0    89/0
عزت نفس اجتماعی    67/0    73/0
عزت نفس خانوادگی    75/0    75/0

همانطوری که در جدول 3-2 مشاهده می شود, ضریب های پایایی پرسشنامه عزت نفس و دو زیر مقیاس های آن, با روش آلفای کرونباخ و تنصیف در کل نمونه های پژوهش مناسب می باشد.


 

لینک کمکی