پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ word با نمره گذاری، روایی و پایایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ word با نمره گذاری, روایی و پایایی :

دید کلی :
پرسشنامه مقیاس عزت نفس (حرمت خود) روزنبرگ با نمره گذاری, تفسیر, روایی و پایایی, بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها, 10 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx


توضیحات کامل :

پرسشنامه مقیاس عزت نفس (حرمت خود) روزنبرگ با نمره گذاری, تفسیر, روایی و پایایی, بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها, 10 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

 

 

تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه عزت نفس رزنبرگ

پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ دارای 10سوال می باشد, که این 10 سوال 2 گزینه ای می باشند و نمره گذاری این آزمون 10 سوالی که شامل 2 گزینه ای (موافق و مخالف) است در5 سوال نخست به گزینه موافق نمره ی یک و به گزینه مخالف نمره ی صفر و در 5 سوال آخر به گزینه موافق نمره ی صفر و به گزینه ی مخالف نمره ی یک تعلق میگیرد. 
  

 

 


روایی و پایایی پرسشنامه عزت نفس رزنبرگ

کرید و پاتون   (2004) ضریب پایایی این آزمون را 84/0 برآورد کردند. در پژوهش که توسط صادقی(1390)انجام گرفت در مطالعه ی مقدماتی و هم در مطالعه نهایی پایایی پرسش نامه آلفای کرونباخ محاسبه شده و به ترتیب 76/0 و 71/0 به دست آمده است. رجبی و بهلول (1386) ضریب پایایی این پرسش نامه را در نوجوانان و جوانان ایرانی 0/84 گزارش داده اند. و هم چنین همسانی درونی این آزمون از 0/72 تا 0/87  به دست آمده است.
رزنبرگ ضریب تکرار پذیری 0/92 و مقیاس پذیری 0/72 برای این آزمون گزارش کرده است. هم چنین همسانی درونی مناسبی نیز از 0/72 تا 0/97 گزارش شده است. 


 

لینک کمکی