پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دانش آموزان کانر با نمره گذاری، روایی و پایایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دانش آموزان کانر با نمره گذاری, روایی و پایایی :

دید کلی :
پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دانش آموزان کانربا نمره گذاری, تفسیر, روایی و پایایی, بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها, 37 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx


توضیحات کامل :

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی دانش آموزان کانر با نمره گذاری, تفسیر, روایی و پایایی, بررسی مولفه ها و خرده مقیاس ها, 37 سوالی در قالب فایل ورد word و با فرمت docx

 

 


 


تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه خودپنداره تحصیلی کانر

پرسشنامه خودپنداره تحصیلی کانر برای سنجش خود پنداره تحصیلی دانش آموزان مورد استفاده قرار گرفت . این آزمون شامل 37 سوال چهار گزینه ای (بسیار مخالف, مخالف, موافق وبسیار موافق) می باشد, که از سوال 1 تا سوال 18 به صورت (بسیار مخالف =4, مخالف =3 , موافق= 2 و بسیار موافق = 0) و از سوال 19 تا 37 به صورت (بسیار مخالف=1 , مخالف =2 , موافق =3 , موافق =2 و بسیارموافق = 4) نمره گذاری می شود. حداقل نمره دراین آزمون (در فایل خریداری شده) و حداکثر نمره در این آزمون 148 است .در این آزمون هر چه فرد نمره ای بالاتری کسب کند, نشان دهنده خود پنداره تحصیلی بیشتری است. 

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه خودپنداره تحصیلی کانر

این آزمون توسط پژوهش گر ترجمه شد و برروی دانش آموزان دختر مقطع دوم دبیرستان به اجرا درآمد. همسانی درونی : برای سنجش همسانی درونی آزمون خود پنداره تحصیلی کانر, این آزمون دو بار با فاصله زمانی پس از چهار هفته بر روی 60 نفر از آزمودنی هایی که در مرحله اول شرکت کرده بودند, اجرا شد. ضریب همبستگی بین نمرات بار اول و دوم 0/81 محاسبه شد. پایایی این آزمون در پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ محاسبه شد و(در فایل خریداری شده) به دست آمد.
 

لینک کمکی